Client:KUO YUAN YE
Designer:Weijhe Lin
Photography:Chinwei Jao
2019